Logo Prisma pa sfond

Familja kryesore e programeve kompjuterike në sektorët e tyre përkatës

Softueri ynë qëndron jashtë konkurrencës falë një qasjeje që synon të personalizojë aplikacionet në maksimum sipas nevojave të klientit dhe përdoruesit specifik

Një punë e mirë kërkimore në laborator varet nga i gjithë rezultati i prodhimit:

  • Menaxhimi i saktë i bimëve
  • Dorëzimi i mallit në kohë
  • Cilësia dhe korrespondenca e ngjyrave
  • Performanca e makinerive prodhuese
  • Racionalizimi në blerjen dhe përdorimin e ngjyrave / pigmenteve / bojërave dhe produkteve ndihmëse

Sektorët e biznesit që në industrinë e tekstilit (ngjyrosje, shtypje, paketim) ose në industrinë e qeramikës mund të integrohen me një sistem ngjyrimesh janë të shumëfishta.

Nga njëra anë, mbetet i pandryshuar autonomia e përdoruesit për të qenë në gjendje të blejë makineritë (spektrofotometrat, dozat laboratorike ose industriale, më të përshtatshme për veprimtarinë e tij) dhe, nga ana tjetër, jep mundësinë, përmes lidhjes në Rrjeti PC, për të lidhur pajisje të ndryshme laboratorike dhe industriale.

prizmi i mollës 7

Sistemet e Colorimetry nuk duhet të krahasohen më vetëm nga këndvështrimi i llogaritjes së një recete apo kontrolli të cilësisë, ku të gjitha shtëpitë e programeve kompjuterike, të cilat studiojnë sistemet e ngjyrimeve, kanë arritur një standard të mirë, por për të gjithë atë softuer të ndryshëm ofrojnë për të plotësuar sistemin bazë.

Laboratori duhet të njihet se ka një rol jetësor në departamentin e R&D, ku studiohen të gjitha aspektet teknike dhe strategjitë që duhen ndjekur për të arritur menaxhimin e saktë të impianteve industriale, si dhe për të përfituar sa më shumë nga kapacitetet prodhuese duke pasur një veçanërisht në lidhje me pritjet cilësore të cilave duhet të përmbushë produkti përfundimtar.

Colorimetria e lyer me ngjyrosje, prodhues të ngjyrave, melangë

Softueri i zhvilluar posaçërisht për bimët ngjyrosëse, ku duhet të ruhen ngjyrat e reja, të korrigjohen recetat laboratorike dhe prodhuese, të kontrollohet prodhimi dhe karakteristikat kolimetrike të mostrave të kontrolluara sipas standardeve ndërkombëtare.

6 Kolorimetri për ngjyra
9 Kolorimetria për punimet e shtypjes

Kolorimetria për punimet e shtypjes

Softueri i zhvilluar posaçërisht për shtypjen e punimeve ku duhet të ndreqen ngjyrat e reja, të korrigjohen recetat laboratorike dhe të prodhimit, të kontrollohen prodhimet dhe karakteristikat kolimetrike të mostrave të kontrolluara sipas standardeve ndërkombëtare.

Kolimetri për industri qeramike

Softueri i zhvilluar posaçërisht për industrinë qeramike, ku duhet të përpunohen ngjyrat e reja, të korrigjohen recetat e laboratorit dhe prodhimit, të kontrollohen prodhimet dhe karakteristikat kolimetrike të mostrave të kontrolluara sipas standardeve ndërkombëtare.
Dy lloje softuerësh janë zhvilluar me filozofi të ndryshme të qasjes së përdoruesit fundorë.

8 Kolimetri për industri qeramike vers. Colors
Sfondi i Prizmit 5

Kontrolli i cilësisë së ngjyrave për industritë e tekstilit

Softueri i zhvilluar posaçërisht për industritë e tekstilit, ku është e nevojshme të kontrollohet prodhimi dhe të verifikohen karakteristikat kolimetrike të mostrave sipas standardeve ndërkombëtare.

Kontrolli i cilësisë së ngjyrave për industritë qeramike

Softueri i zhvilluar posaçërisht për industritë qeramike, ku është e nevojshme të kontrollohet prodhimi dhe të verifikohen karakteristikat kolimetrike të mostrave sipas standardeve ndërkombëtare.

Kontrolli i cilësisë së ngjyrave për industri qeramike
1 Kontrolli i cilësisë së ngjyrave për industri të ndryshme

Kontrolli i cilësisë së ngjyrave për industri të tjera

Softueri i zhvilluar posaçërisht për të gjitha industritë ku është e nevojshme të kontrollohet prodhimi dhe verifikimi i karakteristikave kolimetrike të mostrave sipas standardeve ndërkombëtare.

Menaxhimi i pastruesve të thatë

Softuer i zhvilluar posaçërisht për dyers për menaxhimin teknik dhe kontrollin e depove dhe integron me programin e dedikuar për ngjyrosje.

2 Menaxhimi i ngjyrosjes

KONTAKTONI TANI!